Toelichting Gemeentelijke Belastingen

Wat is een WOZ-beschikking?
Een WOZ-beschikking is de officiële bekendmaking van de vastgestelde WOZ-waarde van een onroerende zaak. Woningeigenaren en eigenaren en gebruikers van niet-woningen (winkels, bedrijfspand, scholen, enzovoorts) krijgen elk jaar een WOZ-beschikking. De WOZ-beschikking zelf is geen belasting, maar vormt de basis voor andere belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing eigenaren.

Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn, wordt aan slechts 1 van hen een WOZ-beschikking verzonden.


Wat is onroerende zaakbelasting?
Onroerende zaakbelasting (OZB) is een belasting voor huis- en grondeigenaren en eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden. De OZB bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar bij Kadaster geregistreerd stond als eigenaar van een woning, bedrijfspand of andere onroerende zaak.

De gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari een bedrijfspand gebruikt; gebruikers van woningen betalen geen OZB.

Gemeenten stellen jaarlijks voor zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting een percentage van de WOZ-waarde vast. Dit percentage bepaalt de hoogte van de aanslag OZB. De opbrengsten van de OZB vallen in de algemene middelen.


Wat is parkeerbelasting?
Parkeerbelasting moet u betalen als u parkeert op een parkeerplek waar deze belasting volgens de gemeentelijke bepalingen verschuldigd is. Als u te weinig of geen parkeerbelasting (‘parkeergeld’) betaalt, kunt u een naheffingsaanslag (‘parkeerbon’) krijgen. De hoogte van de naheffingsaanslag is afhankelijk van de parkeerlocatie.


Wat is precariobelasting?
Precariobelasting is een belasting voor personen of bedrijven die voorwerpen hebben op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond is grond waarvan de gemeente eigenaar is en die kan worden gebruikt tot algemeen nut en waarbij een ieder belang kan hebben. Voorbeelden hiervan zijn de openbare weg, plantsoen, parken en gemeentelijk water. Voorwerpen waarvoor precariobelasting betaald moet worden, zijn onder andere winkeluitstallingen, luifels, terrassen, pijpleidingen en elektriciteitskabels. De tarieven verschillen per gemeente.


Wat zijn reinigingsrechten?
Reinigingsrechten zijn vergoedingen die bedrijven moeten betalen als ze hun bedrijfsafval door de gemeente laten ophalen. De tarieven verschillen per gemeente.


Wat is rioolheffing?
Rioolheffing is een belasting voor huishouden en bedrijven die water direct of indirect op de gemeentelijke riolering afvoeren. De rioolheffing bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd stond als eigenaar. De rioolheffing eigenaren is meestal een vast bedrag per jaar. Niet alle gemeenten leggen de eigenarenbelasting op.

De rioolheffing gebruikers wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand. De gebruikersbelasting wordt vaak berekend op basis van de grootte van het huishouden of het waterverbruik.


Wat is roerende zaakbelasting?
Roerende zaakbelasting (RZB) is een gemeentelijke belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten. Roerende woon- en bedrijfsruimten zijn ruimten die duurzaam aan een plaats verbonden zijn en dienen tot permanente bewoning of gebruik. Voorbeelden hiervan zijn woonschepen. De inkomsten van de RZB vallen in de algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de gemeenteraad bepaalt voor welke voorzieningen de opbrengsten worden ingezet.

De roerende zaakbelasting bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. De gemeente stelt jaarlijks voor zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting een percentage van de waarde vast.


Wat is afvalstoffenheffing?
Afvalstoffenheffing is een belasting voor huishoudens waar de gemeente verplicht is huisvuil op te halen. Het maakt niet uit of er ook daadwerkelijk afval wordt aangeboden. De aanslag wordt vaak berekend op basis van de grootte van het huishouden.

Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing; zij moeten meestal zelf zorgen voor de afvoer van hun bedrijfsafval. In sommige gemeenten haalt de gemeente wel bedrijfsafval op. Bedrijven die daarvan gebruikmaken betalen reinigingsrechten.


Wat is hondenbelasting?
Hondenbelasting is een belasting voor houders van honden. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal honden of kennels dat door een huishouden wordt gehouden. Houders van honden zijn verplicht aangifte te doen bij de Gemeente. De tarieven verschillen per gemeente.


Wat zijn leges?
Leges zijn vergoedingen voor de kosten voor een product dat u bij een gemeente aanvraagt, of voor een dienst die u door een gemeente of waterschap laat uitvoeren. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van vergunningen, reisdocumenten of gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie. De tarieven verschillen per dienst of product.


Wat zijn marktgelden?
Marktgelden zijn een belasting voor het innemen van een plaats op een markt. De aanslag wordt opgelegd aan de vergunninghouder of degene die een standwerkersplaats inneemt. De tarieven verschillen per gemeente.


Wat is staangeld?
Staangeld is een belasting voor het hebben van een standplaats voor een woonwagen. De aanslag wordt opgelegd aan de hoofdbewoner van de woonwagen. Het tarief verschilt per standplaats.


Wat is toeristenbelasting?
Toeristenbelasting is een belasting voor uitbaters van overnachtingsmogelijkheden zoals hotels, pensions en campings. De opbrengsten gaan naar de algemene middelen van de gemeente. Hiermee kan de gemeente bijvoorbeeld de extra kosten voor voorzieningen dekken, die zij maakt omdat er in de gemeente veel toeristen verblijven. De tarieven verschillen per gemeente en het soort overnachtingsmogelijkheid.


Wat is baatbelasting?
Gemeenten kunnen baatbelasting opleggen aan de eigenaar van een onroerende zaak als deze is gebaat bij voorzieningen die door of met medewerking van het gemeentebestuur zijn aangebracht. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van een riolering. De tarieven verschillen per gebied of straat.


Wat is BIZ-bijdrage?
De BIZ-bijdrage is een belasting voor de gebruikers van een bedrijfspand dat binnen een bedrijveninvesteringszone (BIZ) staat. De BIZ-bijdrage maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de zone betalen er aan mee. Het tarief van de BIZ-bijdrage is gebaseerd op de WOZ-waarde van het bedrijfspand.


Wat zijn begraafrechten?
Begraafrechten zijn vergoedingen voor de kosten die de gemeente maakt om een graf te delven, onderhouden of ruimen en voor andere diensten die met begraven te maken hebben. De tarieven verschillen per dienst.


Wat is bruggeld?
Bruggeld is een belasting voor schippers van vaartuigen waarvoor bruggen of sluizen worden geopend of open worden gehouden. Het tarief is afhankelijk van het aantal bruggen dat wordt gepasseerd.


Wat is forensenbelasting?
Forensenbelasting is een belasting voor personen die gedurende het belastingjaar meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning beschikbaar houden, terwijl zij in een andere gemeente staan ingeschreven. U kunt hierbij denken aan zomerhuizen, stacaravans en woonboten. Het tarief van de forensenbelasting is gebaseerd op de waarde van de woning.


Wat is havengeld?
Havengeld is een belasting voor schippers van vaartuigen die in gemeentewater aanleggen of verblijven. Het tarief is afhankelijk van het gemeentewater waar het vaartuig zich bevond, de lengte van de het vaartuig en de verblijfsduur.