Toelichting Waterschapsbelastingen

Wat is verontreinigingsheffing?
Verontreinigingsheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die rechtstreeks afvalwater lozen op het oppervlaktewater. Het hoogheemraadschap gebruikt de opbrengst ervan voor de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het tarief van de verontreinigingsheffing en de berekening van de aanslag is hetzelfde als van de zuiveringsheffing.


Wat is watersysteemheffing gebouwd?
Watersysteemheffing gebouwd is een belasting voor eigenaren van een gebouwde onroerende zaak in het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Voorbeelden van gebouwde onroerende zaken zijn woningen, bedrijfspanden of garageboxen. De watersysteemheffing gebouwd wordt opgelegd aan degene die volgens het Kadaster op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of zakelijk gerechtigde was van de gebouwde onroerende zaak.

Het tarief van de watersysteemheffing gebouwd is een percentage van de WOZ-waarde.


Wat is watersysteemheffing ingezetenen?
Watersysteemheffing ingezetenen is een belasting voor ingezetenen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Een ingezetene is elke persoon die volgens de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op 1 januari staat ingeschreven op een adres in het werkgebied van het hoogheemraadschap. De watersysteemheffing ingezetenen wordt opgelegd per woonruimte, dus als er meerdere ingezetenen per adres zijn, ontvangt 1 van hen het aanslagbiljet.


Wat is watersysteemheffing ongebouwd?
Watersysteemheffing ongebouwd is een belasting voor eigenaren van een ongebouwde onroerende zaak in het werkgebied van het hoogheemraadschap. Voorbeelden van ongebouwde onroerende zaken zijn weilanden, natuurterreinen en wegen, maar ook sloten en vaarten. De watersysteemheffing ongebouwd wordt opgelegd aan degene die volgens het Kadaster op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of zakelijk gerechtigde was van de ongebouwde onroerende zaak.

De watersysteemheffing ongebouwd is onderverdeeld in 3 categorieën: natuurterreinen, wegen en overig. Per categorie geldt een vast tarief per hectare.


Wat is zuiveringsheffing bedrijven?
Zuiveringsheffing bedrijven is een belasting voor bedrijven die afvalwater afvoeren via het riool. Naar het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt de aanslag opgelegd aan de gebruiker van de bedrijfsruimte.

De aanslag wordt berekend in vervuilingseenheden (v.e.). Bedrijven die uitsluitend huishoudelijk afvalwater afvoeren en minder dan 44 m3 drinkwater hebben ingenomen, krijgen een aanslag van 1 v.e. Bij een waterverbruik tussen 44 en 218 m³ wordt 3 v.e. in rekening gebracht. Bedrijven die meer dan 218 m3 water innemen moeten meestal aangifte doen om het aantal v.e. te kunnen vaststellen. Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast.


Wat is zuiveringsheffing woonruimten?
Zuiveringsheffing woonruimten is een belasting voor huishoudens die afvalwater afvoeren via het riool. De aanslag wordt berekend in vervuilingseenheden (v.e.). Alle huishoudens krijgen een aanslag voor 3 v.e. De enige uitzondering is een eenpersoonshuishouden; dat krijgt een aanslag voor 1 v.e. Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast. Het hoogheemraadschap gebruikt de opbrengsten van de zuiveringsheffing voor de zuivering van rioolwater in zuiveringsinstallaties.


Waarom krijg ik een aanslag van 3 vervuilingseenheden, terwijl wij maar met zijn tweeën zijn?
Alle huishoudens krijgen een aanslag van 3 vervuilingseenheden (v.e.). Alleen voor eenpersoonshuishoudens is een uitzondering gemaakt; die krijgen een aanslag van 1 v.e. Dit is wettelijk bepaald.